853-2856-1252

Search our Site

Irene, Chan Cheng Chu
陳正珠
講師
學士學位課程(中文學制)課程主任
irene@iftm.edu.mo
辦公室:T-202
Billy, Im Ut Lon
嚴乙倫

講師
學士學位課程(中文學制)課程副主任
billyim@iftm.edu.mo
辦公室:I-123
Albert, Chuck Chung Yin
卓重賢
兼任教員
albertchuck@iftm.edu.mo
Alice, Tang Choi Fong
鄧彩鳳
持續教育學校輔導員
alicetang@iftm.edu.mo
辦公室:F-101C
Alison, Lau Fong Peng
劉鳳萍
兼任教員
alisonlau@iftm.edu.mo
Andy, Kuo Chen Feng
郭振峯
副教授
cfkuo@iftm.edu.mo
辦公室:F-247
Angel, Lei Un Tong
李婉彤
兼任教員
angellei@iftm.edu.mo
Amy, Lo Sio Sin
羅小倩
持續教育學校講師
amylo@iftm.edu.mo
Belina, Lei Belina da Graça
李涴穎
講師
belinalei@iftm.edu.mo
辦公室:F-202B
Candice, Lei Ieng Ieng
李盈盈

兼任教員
candicelei@iftm.edu.mo
Chris, Chan Chong In
陳頌賢
兼任教員
chrischan@iftm.edu.mo
Daney, Qiao Danyi
喬丹宜

兼任教員
daneyqiao@iftm.edu.mo
Derek, Fong Chi Kuong
馮智廣
持續教育學校講師
derek@iftm.edu.mo
辦公室:I-117
Don, Wu Chi Wai
吳志偉
講師
donwu@iftm.edu.mo
辦公室:T-202
Eliza, Leong Si Kei
梁詩琪

持續教育學校講師
eliza@iftm.edu.mo
辦公室:I-109B

Elvis, Ng Teng Fong
吳霆鋒
兼任教員
elvisng@iftm.edu.mo

Elvis, Wong Wai Hou
黃偉豪

兼任教員
elviswong@iftm.edu.mo

Flora, Cheung Pui Wa Flora
張佩華
兼任教員
flora@iftm.edu.mo

Florence, Lam Iok San
林毓珊
兼任教員
florencelam@iftm.edu.mo
Ford, Lei Chong Fo
李重科

講師
fordlei@iftm.edu.mo
辦公室:T-202
Frank, Ng Ka Kei
吳嘉琪
兼任教員
frankng@iftm.edu.mo

Gong Jian
龔健

講師
jian@iftm.edu.mo
辦公室:T-202
Hazel, Xu Yueying
許月英
副教授
hazel@iftm.edu.mo
辦公室:F-201A
Jacky, Lao Si Pan
劉仕彬
持續教育學校輔導員
jackylao@iftm.edu.mo
辦公室:T-105
Jane, Nie Xiangzhen
聶相珍
兼任教員
janenie@iftm.edu.mo
Jerry, Leong Kuan Kit
梁君傑
兼任教員
jerryleong@iftm.edu.mo
Jessie, Lei Ka Pek
李家璧
兼任教員
jessielei@iftm.edu.mo
Jingjing, Yang Jingjing
楊晶晶

副教授
jingjing@iftm.edu.mo
辦公室:I-122
Jim, Luo Yixin
羅毅新
副教授
jimluo@iftm.edu.mo
辦公室:F-247
Joanne, Hun Weng U
禤詠瑜
持續教育學校講師
joanne@iftm.edu.mo
辦公室:I-115
Joe, Zhou Yong
周勇

副教授
joeyongzhou@iftm.edu.mo
辦公室:F-202A
Joe, Vong Teng Pui
黃庭珮
兼任教員
joevong@iftm.edu.mo
Joey, Sou Pek U
蘇碧瑜
副教授
joey@iftm.edu.mo
辦公室:PG-08
John, Lam Wang
林泓
持續教育學校輔導員
johnlam@iftm.edu.mo
辦公室:TG-08
June, Yang Hui Jun
楊惠君

副教授
june@iftm.edu.mo
辦公室:FB-142I
Kevin, Lei Hoi Kin
利開建
兼任教員
kevinlei@iftm.edu.mo
Kylie, Chao Meng Son
周銘淳
旅業及酒店業學校輔導員
kylie@iftm.edu.m
辦公室:F-101D
Kitty, Fong Kit Sam
馮潔心
講師
kitty@iftm.edu.mo
辦公室:T-202
Lucas, Lei Man Lok
李文諾
兼任教員
lucaslei@iftm.edu.mo
Melody, Cheang Choi Leng
鄭翠玲
兼任教員
melodycheang@iftm.edu.mo
Michael, Chan Chun Chin
陳傳錢
旅業及酒店業學校輔導員
持續教育學校 – 文化遺產及旅遊課程主任 
michael@iftm.edu.mo
辦公室:I-115
Mina, Mak Wai Wa
麥慧華
兼任教員
minamak@iftm.edu.mo
Orson, Wong Chi Wai
王之煒

兼任教員
orsonwong@iftm.edu.mo
Patrick, Lo Chun Pong Patrick
盧振邦
講師
plo@iftm.edu.mo
辦公室:E-204
Rico, Lou I Lam
盧綺嵐
兼任教員
ricolou@iftm.edu.mo
Ricky, Sou On Peng
蘇安平
兼任教員
rickysou@iftm.edu.mo
ShaleenChen Xiaolian
陳小連
副教授
sharleen@iftm.edu.mo
辦公室:T-202
Sherry, Tan Xiuchang
譚秀嫦
副教授
sherry@iftm.edu.mo
辦公室:F-201A
Sonny, Su Qinglang
清朗

副教授
sonny@iftm.edu.mo
辦公室:F203
Veronica, Lam Iok Keng
林玉琼
副教授
veronica@iftm.edu.mo
辦公室:T-109
Virginia, Lau Meng Chan
劉名珍
副教授
virginia@iftm.edu.mo
辦公室:T-202
Vincent, Lou Chi Chong
盧子聰

兼任教員
vincentlou@iftm.edu.mo
Ubaldino Couto
高迪龍
副教授
dino@iftm.edu.mo
辦公室:I-119
Wilson, Chow Seac Pong
周錫邦
兼任教員
wilsonchow@iftm.edu.mo
Xiaoye, Li Xiaoye
李小叶

講師
xiaoye@iftm.edu.mo
辦公室:T-202
Yan, Iao Man U
姚敏如
副教授
yan@iftm.edu.mo
辦公室:T-106


英文導師
Gabriella, Cheang Si Weng
鄭詩穎
講師
gabriella@iftm.edu.mo
辦公室:PLG-104
Hilda, Fok Hio Fong
霍曉楓
講師
hilda@iftm.edu.mo
辦公室:PLG-103

Kenton, Chan Cheng Tak
陳政德
講師
kenton@iftm.edu.mo
辦公室:PLG-104
Michelle Galwisky Espique
講師
michelle@iftm.edu.mo
辦公室:TG-07
Raymond, Pang Wai Man
彭威文
兼任教員
Raymond@iftm.edu.mo
Stephen Sayers
講師
stephensayers@iftm.edu.mo
辦公室:TG-07
Silvia, Chang Si Lai
曾詩麗

兼任教員
silviachang@iftm.edu.mo
Quinton, Tang Chi Kin
鄧志堅

兼任教員
quintontang@iftm.edu.mo


實踐課導師
Alan, Teng Lok Cheng
丁樂政

兼職導師
alanteng@iftm.edu.mo

Carlos, Kou
兼任教員
carloskou@iftm.edu.mo
Fonnie, Lau I Fong
劉貽鳳
兼任教員
fonnie@iftm.edu.mo
Kelvin, U Ka Kit
余嘉杰
兼任教員
kelvinu@iftm.edu.mo
Migaela, Mariana Dias
迪安娜
兼任教員
migaelamariana@iftm.edu.mo

Simon, Ho Simon
何世民

兼任教員
simon.ho@iftm.edu.mo

Any Questions 其他諮詢?

如有任何查詢,歡迎隨時聯繫我們。
你可以在本網頁給我們留言以瞭解詳情。

留 言 給 我 們


Follow Us 關注我們

                   
望廈校區:中國澳門望廈山
氹仔校區:中國澳門氹仔徐日昇寅公馬路
(853) 2856 1252
iftpr@utm.edu.mo